Prestigiu

“Reusita profesionala este data de calitatea muncii”

Interviu cu domnul ing. Petre Mazilu

director general al companiei General MPM Impex S.R.L.


 

 

– Stimate domnule director general ing. Petre Mazilu va rugam sa ne pre­zentati bilantul realizarilor companiei General MPM Impex S.R.L. din anul 2010.

– Societatea General MPM Impex S.R.L., desi sa confruntat cu toate gre­utatile si neajunsurile crizei economico-financiare din tara noastra, totusi, a re­usit sa le depaseasca si putem spune cu mândrie si satisfactie ca am trecut cu bine de un an foarte dificil.

Astfel, desi anii 2009 si 2010 au fost ani de criza economico-financiara la ni­velul intregii tari, societatea noastra a realizat in anul 2009 o cifra de afaceri de 17.988.400 lei (cu 38% mai putin fa­ta de anul 2008), dar in anul 2010 am reusit sa depasim greutatile crizei si am realizat o cifra de afaceri de 26.193.872 lei (cu 45,6% mai mult fata de 2009). Aceasta inseamna ca cifra de afaceri pe anul 2010 a fost de 6.113.208 Euro.

Plusul la cifra de afaceri din anul 2010 sa realizat in conditiile unei eficiente deosebite. Astfel, desi in anul 2009 ne aflam in plina criza, totusi, societa­tea noastra a realizat un profit net de 555.557 lei, pentru ca in anul 2010 pro­fitul firmei sa inregistreze o crestere de peste 10,6 ori mai mare fata de anul anterior, adica 5.887.388 lei si implicit o rentabilitate si solvabilitate patrimoniala foarte buna. Astfel, solvabilitatea patri­moniala este de 64,8%, cu mult peste limita acceptata ca fiind optima, iar li­chiditatea globala este de 2,2, in condi­tiile in care nivelul considerat bun este de 1.

O simpla comparatie a evolutiei so­cietatii noastre, arata ca in anul 2000 fir­ma realiza o cifra de afaceri de 999.846 lei cu 39 salariati, iar in anul 2010 nu­marul de angajati a crescut la 246 si ci­fra de afaceri realizata (26.193.872 lei) a fost incomparabil mai mare. Astfel, a­ceasta comparatie ne arata ca daca in anul 2010 cifra de afaceri crestea de 26 ori fata de anul 2000, numarul de sala­riati a crescut numai de 6,3 ori. Acest aspect indica faptul ca managementul societatii a fost preocupat in permanenta de realizarea unei productii sporite, dar nu oricum, ci in conditii de maxima efi­cienta si ridicarea permanenta a califi­carii personalului firmei.

Periodic, compania noastra trimite personal muncitor si TESA la diverse cursuri de perfectionare. De asemenea, angajam personal calificat ori de câte ori activitatea impune acest lucru, satisfac­tiile personalului muncitor din societatea noastra cunoscând cresteri semnifica­tive, concretizate in câstiguri salariale dintre cele mai mari pe ramura. Astfel, in luna decembrie 2010 salariul mediu brut pe total unitate a fost de 1960 lei, iar salariul mediu net a fost de 1420 lei pe salariat.

S.C. General MPM Impex S.R.L a continuat permanent efortul de dezvoltare si consolidare a bazei tehnico-materiale, fiind achizitionate mijloace fixe (echipamente tehnologice, mijloace de transport, aparatura de masura si con­trol, birotica etc.) in valoare de 1.042.172 lei, astfel ca, la sfârsitul anului 2010 so­cietatea avea mijloace fixe in valoare de 4.916.725 lei.

Daca privim comparativ situatia la 31 decembrie 2010 a furnizorilor nea­chitati cu cea a clientilor care urmeaza a fi incasati in perioadele urmatoare, ob­servam ca societatea si-a largit baza de parteneri, astfel ca, avem motive seri­oase de incredere ca vom realiza si in 2011 venituri deosebite. La 31 decem­brie 2010, furnizorii neachitati erau in valoare de 4.873.218 lei, iar clientii ce urmau a fi incasati erau in valoare de 10.500.272 lei (un plus de 5.627.054 lei sau 215,5%).

Datorita realizarilor obtinute, socie­tatea noastra a contribuit cu sume con­siderabile la Bugetul de Stat. Astfel, la 31 decembrie 2010 S.C. General MPM Impex S.R.L si-a achitat toate obligatii­le fata de bugetul statului varsând in visteria acestuia o suma de 12.526.656 lei (peste 3 mil. de euro). La ora pre­zentului interviu societatea a mai achi­tat la bugetul de stat inca 1.748.945 lei astfel incât, contributia societatii pentru anul 2010 a fost de aproximativ 4 mili­oane de euro.

O alta preocupare a societatii noas­tre a fost asigurarea celor mai bune conditii de calitate pentru lucrarile exe­cutate, fiind certificat, de catre organele abilitate (SRAC), faptul ca societatea General MPM Impex S.R.L are imple­mentat si mentine: Sistemul de Mana­gement al Calitatii pentru proiectarea si executia instalatiilor pentru constructii si executia lucrarilor de constructii civi­le si industriale; Sistemul de Manage­ment al Sanatatii si Securitatii Ocupationale; Sistemul de Management de Mediu.

– Care sunt principalele programe pe care le aveti in derulare in prezent si ce proiecte vizati pentru perioada ime­diat urmatoare?

– In cadrul programului de reabili­tare si imbunatatire a sistemului de ali­mentare cu gaze naturale derulat de catre SC GDF SUEZ ENERGY Româ­nia, cu care avem o colaborare deose­bita pe raza Municipiului Bucuresti, e­fectuam lucrari de proiectare si execu­tie pentru inlocuirea conductelor de ga­ze naturale si a bransamentelor in mai multe zone din Capitala, cum ar fi: An­samblul de locuinte Pajura II – intre str. Pajurei, str. Hrisovului si str. Baiculesti din sectorul 1; Str. Pârgarilor din sec­torul 2; Str. Ion Ursu din sectorul 2; Str. Ceahlau intre str. Gheorghe Vâlsan si str. Nicolae Filimon din sectorul 6.

De asemenea, in cadrul aceluiasi program de reabilitare si imbunatatire a sistemelor de alimentare cu gaze natu­rale, avem in desfasurare lucrari de pro­iectare si executie si in judetul Ilfov, res­pectiv in orasul Popesti-Leordeni si in comuna Chiajna, pentru inelul de me­die presiune. Totodata, avem in curs de executie lucrari si in alte zone din tara, precum judetul Prahova, in localitatea Floresti, pentru sistemul de distributie gaze naturale si in municipiul Ploiesti, pentru sistemul de repartitie medie pre­siune.

Pe baza contractelor incheiate cu SC GDF SUEZ ENERGY România, avem in derulare de la inceputul acestui an si pâna in prezent, un numar de cir­ca 25 de extinderi de conducte gaze na­turale situate pe raza Municipiului Bu­curesti si a judetului Ilfov, din totalul de aproximativ 180 de ordine de lucru in­credintate spre proiectare si executie, diferenta constând in lucrari de bransa­mente gaze naturale.

– Compania pe care o conduceti reprezinta un nume important in dome­niul serviciilor de instalatii in constructii. Care este secretul acestei reusite si ce considerati ca va diferentiaza de con­curenta?

– Apreciem ca reusita intr-un anumit domeniu este data de calitatea muncii si de cumulul eforturilor profesionale depuse de-a lungul timpului. Astfel, con­sider ca este necesara implicarea di­recta in tot ceea ce inseamna activita­tea firmei, cu o atentie deosebita pen­tru fiecare detaliu, coordonarea directa a personalului, respectiv a birourilor de proiectare si a sefilor de santiere, rab­darea in rezolvarea competenta a fie­carei probleme pe care personalul aflat in subordine o poate intâmpina in deru­larea unui proiect, fie in faza de proiec­tare, fie in faza de obtinere a autori­zatiei de construire, fie in executie. De asemenea, trebuie asigurata logistica necesara, astfel incât, personalul sa ai­ba acces prompt la date si informatii u­tile pentru desfasurarea activitatii pres­tate, considerând ca acestea sunt abso­lut necesare pentru obtinerea unor re­zultate deosebite. Totodata, deschiderea catre tot ce inseamna nou si cu aplica­bilitate in desfasurarea activitatii firmei, astfel incât rezultatele obtinute sa fie pe masura cerintelor de dezvoltare, re­prezinta un alt aspect extrem de impor­tant pentru evolutia societatii.

Ca o recunoastere a reusitei socie­tatii in domeniul in care activam este si clasarea in fiecare an pe pozitii onoran­te in ierarhia sectorului nostru de activi­tate. Astfel, daca ar fi sa enumeram, pu­tem aminti pozitia a patra ocupata de fir­ma noastra in anul 2009, la grupa Con­structii, pentru intreprinderile mijlocii, do­meniul Lucrari de Instalatii, dar si locul 35 pe tara, la aceeasi categorie, daca pri­vim un clasament din punct de vedere al cifrei de afaceri.

De asemenea, ca o recunoastere importanta a colaborarii foarte bune dintre compania noastra si societatea GDF Suez Energy România, este si Diploma de Excelenta acordata de a­ceasta pentru calitatea lucrarilor efectu­ate in anul 2010.

– Care este strategia de dezvoltare a societatii General MPM Impex S.R.L si ce investitii veti aloca pentru acest segment?

– In conditiile in care, in anul 2011, activitatea de constructii din tara noas­tra va inregistra o tendinta de crestere de 15-20% a volumului comenzilor si contractelor, societatea noastra va tre­bui sa se preocupe de consolidarea po­zitiei pe aceasta piata. In acest sens, ne vom concentra atentia pentru con­solidarea si cresterea bazei de clienti si extinderea cu noi activitati in domeniu, aspecte importante pentru cresterea ci­frei de afaceri. De asemenea, vom con­tinua investitiile in modernizarea bazei tehnicomateriale a societatii in sensul achizitionarii de noi mijloace fixe, pre­cum si a reinoirii cu o treime a parcului auto care este in prezent de aproxima­tiv 100 de mijloace de transport. O deo­sebita atentie vom acorda cresterii cali­tatii lucrarilor executate, conform nor­melor prevazute in Sistemul de Mana­gement al Calitatii, pentru proiectarea si executia lucrarilor de instalatii, con­structii civile si industriale.

Totodata, ne vom axa si in viitor pe fidelizarea personalului firmei in sensul asigurarii celor mai bune conditii de mun­ca: dotarea cu echipament de lucru si protectie, ridicarea nivelului de cunos­tinte profesionale prin scolarizarea unei parti din salariati, pe cheltuiala firmei. De asemenea, ne vom asigura ca nivelul câstigurilor salariale ale personalului din firma sa fie cu cel putin 10% – 15% mai ma­re fata de anul 2010, desigur in corela­tie cu cresterea productivitatii muncii.

tops-afaceri-1-2023
tops-afaceri-2-2021
tops-afaceri-2-2022
tops-afaceri-3-2023
top-firme-sticla-loc-1-2023
topd-firme-1-2023-s5
topd-firme-2-2022-s5
topd-profit-1-2023
topd-profit-2-2022